//ƒ α к ε ▲▼ Þ ε ε þ s . <!-- --><style type="text/css">@import url(https://www.blogger.com/static/v1/v-css/navbar/3334278262-classic.css); div.b-mobile {display:none;} </style> </head> <body onkeydown='return false;'><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3543377218717945122\x26blogName\x3dn+%C2%B5+r+%E2%96%B2%E2%96%BC+a+%CE%B7+y+s+.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://misswhiteblack.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://misswhiteblack.blogspot.com/\x26vt\x3d-3970840827983901964', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Maybe I'm trying. trying too hard,
with nothingness to do.
i'm sorry you, but it's empty.

entries about chat links

Tasmanian Tiger
Friday, November 26, 2010 // Friday, November 26, 2010

Harimau Tasmania (Thylacinus cynocephalus ) adalah haiwan marsupial karnivor yang paling besar yang diketahui pada zaman moden. Binatang ini berasal dari Australia dan New Guinea dan dinyatakan pupus pada abad ke-20. Binatang ini disebut sebagai Harimau Tasmania kerana punggungnya yang bercorak belang,namun ada juga yang menyebutnya Serigala Tasmania, dan secara percakapan juga disebut Harimau Tassie ( atau Tazzy ) atau cukup Harimau saja. Binatang ini adalah species terakhir dari genusnya, Thylacinus. Sebahagian besar speciesnya ditemukan dalam bentuk fosil yang berasal dari awal zaman Miosen.

Harimau Tasmanian pernah pupus di benua Australia ribuan tahun sebalum kedatangan bangsa Eropah, tetapi species ini berjaya bertahan di Tasmania dengan sejumlah endemik lain seperti Tasmanian Devil ( Syaitan Tasmanian ). Selain pupus akibat pemburuan haram, serangan penyakit, anjing dan gangguan manusia turut menyumbang. Walaupun telah diisytihar secara rasmi ia telah pupus, terdapat laporan tentang pertembungan saki-baki species ini.

Harimau Tasmania merupakan karnivor di puncak rantai makanan. Sebagai marsupial , ia tiada kaitan dengan eutheria. Abiliti dan bentuk tubuhnya merupakan hasil evolusi konverge. Keluarga terdekat speasis ini ialah Tasmanian Devil.

Diatas ada menunjukan gambar dan bentuk Harimau Tasmania, jadi anda boleh mengetahui rupa dan bentuk Harimau Tasmania ini.

Labels: